Lajmërim: LISTA E VENDEVE TË PUNËS PER KANDIDATËT QË APLIKOJNË NË SISTEMIN FEDERAL PËR TREGUN E PUNETORËVE TË KUALIFIKUAR

Lajmërim: LISTA E VENDEVE TË PUNËS PER KANDIDATËT QË APLIKOJNË NË SISTEMIN FEDERAL PËR TREGUN E PUNETORËVE TË KUALIFIKUAR

Tregu Federal I punëtorëve të kualifikuar ka hyrë në fuqi në 2 Janar 2013.Kriteret e programit janë ndërtuar mbi bazën e katër parimeve që sigurojnë se aplikantët do të kenë aftësit dhe përvojën e mjaftueshme për të pasur sukses këtu në Kanada.Në mënyre që t’ia dalin mbanë,aplikantët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhmte:

1. Të kenë një ofertë pune në Kanada ose një certefikatë kualifikimi nga nje provincë ose një vend që tregon se aplikanti është I gatshëm për punë sapo të mbërrij;
2. Të ketë një njohuri bazë gjuhësore;
3. Të kenë një minimum prej dy vitesh punë si punëtor të kualifikuar,që të garantojnë se aplikanti ka njohurit përkatëse dhe të kohëve te fundit në fushën praktike si një punëtor I kualifikuar;
4. Të ketë aftësit dhe përvojën që përputhen me kriteret e vendosura nga Sistemi Klasifikimit Kombetar të punëdhënjes (NOC B), që tregon se aplikantët kanë kryer detyrat kryesore të profesionit.

Shumë e rendësishme: Nuk ka një kufi për moshën,as një për edukimin,as nuk kërkohet një edukim I caktuar për të përmbushur kushtet për ku tualifikuar në këtë program të ri,por ka një numër maksimal aplikantësh që mund të përfitojnë Sistemin Federal të Punëtorëve të Kualifikuar ç’do vit.Është e rëndësishme atëherë që ç’do kandidat të përfitojë shërbimin e një përfaqësuesi të autorizuar në Kanada,I cili,mund të marrë përsipër në përputhje me kohën që ka proçedurat e ofertave të punësimit.
Brënda 3000 aplikimeve ka një maksimum prej 100 aplikimesh të reja për ç’do vend pune të afishuar në Grupin A më poshtë që do të konsiderohet pëe tu proçeduar ç’do vit.Një kufizim I tillë nuk do të vihet për aplikimet që do të bëhen për punët e paraqitura në Grupin B.Për më shumë qartësi ,numri total I aplikimeve që do të merren në konsideratë nuk do ti kalojë 3000. Ëithin the 3 000 cap. Këto kufizime janë edhe nëse një aplikim është bërë me një ofertë kualifikuese për punë nga një autoritet punëdhënës province ose territorial.

Të gjitha aplikimet e punëtorëve të kualifikuar të marra nga Zyra Qëndrore në Sydney, Nova Scotia (Skocia e Re, province e Kanadas), në ose mbas 2 Janarit 2013,që plotësojnë kushtin e gjuhës për Sistemin e Punësimit Federal ne të katërt aftësit gjuhësore (speaking, reading, ëriting and oral comprehension),dhe që nuk kalojnë kushtet e sipërpërmendura do të merren në konsideratë nëse ato, (1)sin ë versionin e 2011 të Klasifikimit Kombëtar për Punë (NOC), tredojnë se kanë të paktën 2 vite përvojë pune (24 muaj) me kohë të plotë ose të pjesshme,përvojë e cila të jetë marrë në pesë vitet e fundit,në një nga profesionet e Grupit A ose B te paraqitura më poshtë:

Grupi A — Vendet e punës me limit 100 vende për ç’do profesion
• 7202 Kontraktues dhe mbikqyrësit, Elektrik dhe Telekomunikacion
• 7204 Kontraktues dhe mbikqyrësit, degën zdrukthtari
• 7205 Kontraktues dhe mbikqyrësit, punë ndërtimi, instalues, riparues
• 7271 Marangoz
• 7301 Kontraktues dhe mbikqyrësit, dega mekanike
• 7302 Kontraktues dhe mbikqyrësit, ekipet me paisjet e rënda
• 8211 Mikqyrës, prerje dhe pylltari
• 8221 Mikqyrës, miniera dhe gurore
• 8222 Kontraktues dhe mbikqyrësit, shërbimet naftë dhe gaz shpuese
• 8241 Operator për makinerit prerëse
• 8252 Mbikqyrës për shërbimet e agrikulturës, mbikqyrës dhe punëtor të kualifikuar fermash blegtorale
• 9211 Mbikqyrës,të proçeseve minerale dhe metalike
• 9212 Mbikqyrës, përpunimit kimik të naftës dhe gazit
• 9214 Mbikqyrës, prodhimit të plastikës dhe produkteve të gomës
• 9231 Operator kontrollues të proçeseve qëndrore, metaled he minerale
• 9241 Inxhinjer energjitik dhe të proçeseve energjitike
• 9243 Operator të trajtimit të ujit dhe mbetjurinave bimore

Groupi B — Occupations for ëhich there are no sub-caps
• 7231 Mekanik dhe inspektues makinerish
• 7233 Punëtor tabakësh metalik
• 7235 Metal strukturash dhe përpunimpllakash metalike
• 7236 Metalurg
• 7237 Operator aparatesh saldimi dhe makinerish të lidhura me to
• 7241 Elektriçist (me përjashtim të industrive dhe sistemeve energjitike)
• 7242 Elektriçist Industrial
• 7243 Elektriçist tës sistemeve energjitike
• 7244 Punëtor për linjat e korentit
• 7245 Punëtor për linjat e telekomunikacionit
• 7246 Punëtor për riparime dhe instalime të sistemeve telekomunikuese
• 7251 Hidraulik
• 7252 Instalues sistemesh me tuba,Steamfitters, pipefitters dhe sprinkler
• 7253 Filtra gazi
• 7311 Mekanike Industrial
• 7312 Mekanik për industrin e rëndë
• 7313 Mekanik për frigorifer dhe kondicioner
• 7314 Punetore për trena (railëay Carmen –ëomen)
• 7315 Inspektues dhe mekanik avjonash
• 7318 Mekanik dhe ndertues ashensorësh
• 7371 Operator vinçi
• 7372 Punëtor minierash sipërfaqësore gurore dhe ndërtim
• 7373 Shpime uji
• 8231 Punë nëntoke dhe zhvillim minierash
• 8232 Shpime nafte dhe gazi,testues,riparues dhe sherbime të tjera të lidhura me to
• 9232 Operator nafte gazi dhe proçesesh të tjera të lidhura me to

Share

Comments are closed.