“EMIGRIMI KEBEKIAN: SI TË NISIM NJË APLIKIM ME NJOHURI TË PAKTA NË FRËNGJISHT DHE TË JEMI TË SUKSESSHËM.

EMIGRIMI KEBEKIAN: SI TË NISIM NJË APLIKIM ME NJOHURI TË PAKTA NË FRËNGJISHT DHE TË JEMI TË SUKSESSHËM.

Në 9 shtator 2013, Ministria e emigracionit të Kebekut (MICC) ka botuar rregullat e reja për sa I përket frëngjishtëzimit në kontekstin e ndryshimeve te rregullave që u bënë më 1 gusht 2013 për punëtorët e kualifikuar..

“Frëngjishtëzimi” është përcaktuar si një vegël administrative që lejon një përjashim për të marrë një trajtim special për kandidatët profili I të cilëve përbën interes për Kebekun,por ata që nuk përmbushim këtë kritër për shkak të nivelit të ulët në frëngjisht.Për të konfirmuar që ai ose ajo ka arritur nivelin e duhur ,aplikanti ( bashkë me bashkëshorten sipas rastit) duhet ti dergojë MICC reyultatet e testit të gjuhës franceze brenda një afati.

Çfarë është e rëndësishme për tu mbajtur mend është se personeli I emigracionit mund ta drejtoj emigrantin për frëngjishtëzim edhe në një fazë fillestarë eleminimi, që është e kundrta me proçedurën pararendëse,ku një vendim I tillë mund të merreshe pas një interviste. Megjithatë proçedura e vjetër vazhdon të aplikohet mbi aplikantët të cilët kanë aplikuar përpara 1 Gusht-it 2013 dhe për të cilët ka filluar shqyrtimi, por akoma nuk është marrë një vendim përfundimtar.

Për kandidatët që kanë aplikuar përpara 1 Gusht 2013 dhe për të cilët nuk ka filluar përzgjedhja janë pjesë e ndryshimeve të bëra dhe rregullave të reja si më poshtë:
• Aplikanti që aplikon vetëm duhet të marri një minimum  prej 39 pikësh nga të cilat përjashtohen pikët e fituara në seksionin e përshtatshmëris.
• Nëse aplikimi është Çift dhe të dy aplikaIkantët drejtohen për Francizim atëherë aplikanti kryesor duhet të marrë një minimum prej 43 pikësh.
• Nëse vetëm aplikantit kryesor të martuar I kërkohet ky pcoÇes një minimum prej 43 pikësh kërkohet për tu kualifikuar duke përjashtuar seksionin e përshtatshmëris.
•Në të gjitha rastet kur llogaritet permirsimi I kandidatit në frëngjisht ai duhet të jetë I gatshëm të marri pikë shtesë (pra më shumë se ato të përmëndurat më sipër) në mënyrë qe të arrijë të kalojë ekzaminimin fillestar, niveli minimal I pikëve është 49 për aplikantët tek dhe 57 për aplikantët e martuar
• Gjatë kohës së ekzaminimit fillestar , “francizimi” është I mundur nëse aplikanti fillimisht ka një nivel gjuhe fillestar të avancuar 4-6 sipas nivelit Kebekian (ose A2 në B1 sipas standarteve Europiane)
• Francizimi nuk duhet kur kandidati ka marrë një nivel B2 në testin e gjuhës frënge.
• Përmiorësimi I pritur nuk duhet të kalojë 3 nivelet e aftësis.(të folur,tëshkruar,të dëgjuar,të lexuar)
• Një afat kohor prej maksiumi 18 muajshështë vendosur për kandidatët që të përmirësojnë aftësit e tyre në frëngjisht për të arritur nivelin e duhur.Me përmirsimin e kërkuar në frëngjisgt ata do të kenë mundësin të marrin pikë shtesë të nevojshme për të kaluar ekzaminimin fillestar,minimum 49 për aplikantët tek dhe 57 për Çiftet.

Rregulla të ngjashme janë vendosur për kandidatët që kanë aplikuar për emigrim pas 1 Gush 2013 ,përjashtim ata që kanë një nivel nën mesatar(B1 ose 5-6 sipas Kebekut) gjatë kohës që ka filluar ekzaminimi fillestar,gjithashtu ata kanë 12 muaj në mënyrë që të përmirësojnë aftësit e tyre gjuhësore.

Për të konfirmuar se se ai/ajo ka arritur nivelin e kërkuar duhet të dërgojë te MICC (Ministria e Emigracionit të Kebekut) rezultatet e testit të ri brënda limiteve kohore.

Për të përmbledur Francizimi është një zgjidhje shumë e rëndësishme pë rata që nuk duan që aplikimi I tyre të refuzohet për shkak sepse është arritur numri maksimal prej 20.000- aplikimesh përpara se ata të ishin në gjëndje të merrnin një nivel B2 në frëngjisht.Megjithatë ,thjesht të marrësh përsipër këtë risk pa u konsultuar me një këshillues ligjor (nga MICC) mund të rezultoj në refuzimin e aplikimit vetëm sepse oficeri ligjor nuk e konsideron kandidatin midis atyre me një profil shoqëroro-profesional të rëndësishëm për Kebekun.Le të mos harrojm se kemi të bëjmë me një mas administrative të veÇant  dhe kriteret që oficeri emigracionit po përdor në mënyr që të vendosi nëse duhet ti përdori këto masa të reja administrative ose jo janë shumë të sofistikuasra dhe komplekse.

 

Share