Programin e Sistemit Federal të Punëtorëve të Kualifikuar

Lajmërim i rëndësishëm: në 4 Maj 2013,Qytetaria dhe Emigrimi Kanadez (CIC-Citizenship and Immigration Canada) do të fillojë të marri aplikimet për Programin e Sistemit Federal të Punëtorëve të Kualifikuar.Ndryshe nga mënyra se si aplikantët janë përzgjedhur vitin e kaluar,programi i ri eleminon listën e vendeve të punës.Në formën e tij të re ,programi do të përfitojë ve çanerisht nga të rinjtë me shkollë të lartë dhe aftësi të lartë në një nga gjuhët zyrtare Kanadeze.Mos hezitoni të na kontaktoni për një vlerësim falas të aftësive tuaja për të përmbushur kriteret e reja.
Vini re që ç’do aplikant duhet te nise dhe diplomen e tij ose të saj (të skanuar) në mënyrë që autoritetet Kanadeze të vlerësojnë në javët në vazhdim se sa pikë do të marrë ajo sipas CIC.Firma jonë do t’ju asistojë ju në ç’do hap të proçesit,duke përfshirë dhe vlerësimin e diplomës tuaj.Koha është shumë e rëndësishme sepse numri i aplikimeve që pranohen ç’do vit është i kufizuar.

Share

Lajmërim: LISTA E VENDEVE TË PUNËS PER KANDIDATËT QË APLIKOJNË NË SISTEMIN FEDERAL PËR TREGUN E PUNETORËVE TË KUALIFIKUAR

Lajmërim: LISTA E VENDEVE TË PUNËS PER KANDIDATËT QË APLIKOJNË NË SISTEMIN FEDERAL PËR TREGUN E PUNETORËVE TË KUALIFIKUAR

Tregu Federal I punëtorëve të kualifikuar ka hyrë në fuqi në 2 Janar 2013.Kriteret e programit janë ndërtuar mbi bazën e katër parimeve që sigurojnë se aplikantët do të kenë aftësit dhe përvojën e mjaftueshme për të pasur sukses këtu në Kanada.Në mënyre që t’ia dalin mbanë,aplikantët duhet të plotësojnë kriteret e mëposhmte:

1. Të kenë një ofertë pune në Kanada ose një certefikatë kualifikimi nga nje provincë ose një vend që tregon se aplikanti është I gatshëm për punë sapo të mbërrij;
2. Të ketë një njohuri bazë gjuhësore;
3. Të kenë një minimum prej dy vitesh punë si punëtor të kualifikuar,që të garantojnë se aplikanti ka njohurit përkatëse dhe të kohëve te fundit në fushën praktike si një punëtor I kualifikuar;
4. Të ketë aftësit dhe përvojën që përputhen me kriteret e vendosura nga Sistemi Klasifikimit Kombetar të punëdhënjes (NOC B), që tregon se aplikantët kanë kryer detyrat kryesore të profesionit.

Shumë e rendësishme: Nuk ka një kufi për moshën,as një për edukimin,as nuk kërkohet një edukim I caktuar për të përmbushur kushtet për ku tualifikuar në këtë program të ri,por ka një numër maksimal aplikantësh që mund të përfitojnë Sistemin Federal të Punëtorëve të Kualifikuar ç’do vit.Është e rëndësishme atëherë që ç’do kandidat të përfitojë shërbimin e një përfaqësuesi të autorizuar në Kanada,I cili,mund të marrë përsipër në përputhje me kohën që ka proçedurat e ofertave të punësimit.
Brënda 3000 aplikimeve ka një maksimum prej 100 aplikimesh të reja për ç’do vend pune të afishuar në Grupin A më poshtë që do të konsiderohet pëe tu proçeduar ç’do vit.Një kufizim I tillë nuk do të vihet për aplikimet që do të bëhen për punët e paraqitura në Grupin B.Për më shumë qartësi ,numri total I aplikimeve që do të merren në konsideratë nuk do ti kalojë 3000. Ëithin the 3 000 cap. Këto kufizime janë edhe nëse një aplikim është bërë me një ofertë kualifikuese për punë nga një autoritet punëdhënës province ose territorial.

Të gjitha aplikimet e punëtorëve të kualifikuar të marra nga Zyra Qëndrore në Sydney, Nova Scotia (Skocia e Re, province e Kanadas), në ose mbas 2 Janarit 2013,që plotësojnë kushtin e gjuhës për Sistemin e Punësimit Federal ne të katërt aftësit gjuhësore (speaking, reading, ëriting and oral comprehension),dhe që nuk kalojnë kushtet e sipërpërmendura do të merren në konsideratë nëse ato, (1)sin ë versionin e 2011 të Klasifikimit Kombëtar për Punë (NOC), tredojnë se kanë të paktën 2 vite përvojë pune (24 muaj) me kohë të plotë ose të pjesshme,përvojë e cila të jetë marrë në pesë vitet e fundit,në një nga profesionet e Grupit A ose B te paraqitura më poshtë:

Grupi A — Vendet e punës me limit 100 vende për ç’do profesion
• 7202 Kontraktues dhe mbikqyrësit, Elektrik dhe Telekomunikacion
• 7204 Kontraktues dhe mbikqyrësit, degën zdrukthtari
• 7205 Kontraktues dhe mbikqyrësit, punë ndërtimi, instalues, riparues
• 7271 Marangoz
• 7301 Kontraktues dhe mbikqyrësit, dega mekanike
• 7302 Kontraktues dhe mbikqyrësit, ekipet me paisjet e rënda
• 8211 Mikqyrës, prerje dhe pylltari
• 8221 Mikqyrës, miniera dhe gurore
• 8222 Kontraktues dhe mbikqyrësit, shërbimet naftë dhe gaz shpuese
• 8241 Operator për makinerit prerëse
• 8252 Mbikqyrës për shërbimet e agrikulturës, mbikqyrës dhe punëtor të kualifikuar fermash blegtorale
• 9211 Mbikqyrës,të proçeseve minerale dhe metalike
• 9212 Mbikqyrës, përpunimit kimik të naftës dhe gazit
• 9214 Mbikqyrës, prodhimit të plastikës dhe produkteve të gomës
• 9231 Operator kontrollues të proçeseve qëndrore, metaled he minerale
• 9241 Inxhinjer energjitik dhe të proçeseve energjitike
• 9243 Operator të trajtimit të ujit dhe mbetjurinave bimore

Groupi B — Occupations for ëhich there are no sub-caps
• 7231 Mekanik dhe inspektues makinerish
• 7233 Punëtor tabakësh metalik
• 7235 Metal strukturash dhe përpunimpllakash metalike
• 7236 Metalurg
• 7237 Operator aparatesh saldimi dhe makinerish të lidhura me to
• 7241 Elektriçist (me përjashtim të industrive dhe sistemeve energjitike)
• 7242 Elektriçist Industrial
• 7243 Elektriçist tës sistemeve energjitike
• 7244 Punëtor për linjat e korentit
• 7245 Punëtor për linjat e telekomunikacionit
• 7246 Punëtor për riparime dhe instalime të sistemeve telekomunikuese
• 7251 Hidraulik
• 7252 Instalues sistemesh me tuba,Steamfitters, pipefitters dhe sprinkler
• 7253 Filtra gazi
• 7311 Mekanike Industrial
• 7312 Mekanik për industrin e rëndë
• 7313 Mekanik për frigorifer dhe kondicioner
• 7314 Punetore për trena (railëay Carmen –ëomen)
• 7315 Inspektues dhe mekanik avjonash
• 7318 Mekanik dhe ndertues ashensorësh
• 7371 Operator vinçi
• 7372 Punëtor minierash sipërfaqësore gurore dhe ndërtim
• 7373 Shpime uji
• 8231 Punë nëntoke dhe zhvillim minierash
• 8232 Shpime nafte dhe gazi,testues,riparues dhe sherbime të tjera të lidhura me to
• 9232 Operator nafte gazi dhe proçesesh të tjera të lidhura me to

Share