Njoftime te permbledhura mbi emigracionin

Njoftime te permbledhura mbi emigracionin:

1) Kanadaja po implementon disa ndyshime te medha mbi menyren se si kredencialet e punetoreve te kualifikuar do te vleresohen.. Ndryshimet e propozuara nenkuptojne se aplikantet qe deshirojne te emigrojne ne Kanada si Punetor Federal te Kualifikuar duhet te vleresojne dhe verifikojne kredencialet e edukimit te tyre nga organizata te caktuara perpara se te vijne ne Kanada.Nje vleresim paraprak do ti beje me dije aplikantet se si edukimi i tyre krahasohet me ate Kanadez dhe do ti njohe aplikantet me menyren se si punedhenesit Kanadeze  e vleresojne edukimin e tyre.Ky vleresim gjithashtu do te perjashtoje ata aplikante me nivel te pamjaftueshem edukimi dhe ky eshte nje hap i rendesishem ne adresimin e problemeve te emigranteve qe vijne dhe nuk kane mundesi te punojne ne profesionin e tyre.  (Na shkruani per te mesuar me teper per menyren se si mund t’ju ndihmojme).

2) Mundesit e Kebekut per leje punesimi:  MICC (Ministria e Emigracionit dhe Komuniteteve Kulturore) njoftoi ne 24 Shkurt 2012 nje process te thjeshtuar  LMO (Opsion i Tregut te Punes) per 44 profesione te para-caktuara. Ky eshte nje projekt bashkpunimi midis Sherbimit Kanadez, MICC dhe Shtetesise dhe Emigracionit Kanadez (CIC) qe ka si synim te kurseje punedhenesit e Kebekut nga pagesat e reklamave qe ata bejne per punetoret e huaj dhe per te justifikuar pse ata nuk punesojne resident Kanadez te cilet i pergjigjen reklamave te tyre per vende pune. .  (Na shkruani per te mesuar me teper per menyren  se si mund t’ju ndihmojme)

3) Ministri i Qytetarise,Emigracionit dhe Multikulturizmit Jason Kenney ka prezantuar ne 16 Shkurt 2012 nje takse te re me qellim qe te mbroje integritetin e sistemit te emigrimit Kanadez..Pergjithesisht,masat e marra do te sigurojne nje mbrojtje me te shpejte per ata qe kane nje nevoje shume te ngutshme per strehim dhe nje largim me te shpejte per ata qe nuk kane.Ne vecanti  pretenduesit per emigrimin nga vende qe cilesohen si vende jo emigrues-sjelles si pjesa me e madhe e vendeve te Bashkimit Europian(BE) do te procesohen brenda nje periudhe mesatarisht 45 ditesh ne ndryshim nga sistemi aktual qe kjo mesatare shkon ne 1000 dite ose te 171 diteve te Akt Reformes se emigrimit te barabarte. Ky ndryshim behet sepse Kanadaja po perballon nje numer te madh aplikimesh nga Hungaria.Ne baze te te dhenave te marra nga Postmedia 4,409 Hungarez me origjine nga Roma aplikuan per statusin e emigrantit ne 2011 e krahasuar me vetem 2,300 aplikant vitin e meparshem.Vetem 2 perqind e aplikimeve ne vitin 2010 te bera nga Hungarezet u aprovuan, dhe 7 perqind e aplikimeve ne nente muajt e pare te 2011. .  (Na shkruani per te mesuar me teper per menyren se si mund t’ju ndihmojme)

4) Kufizimet e Sponsorizimeve Bashkshortore: Qeveria e Kanadase ka vendosur nje pengese ne lidhje me sponsorizimin si nje perpjekje per te ndaluar njerezit qe te perdorim martesen si nje leverdi per te ardhur ne Kanada. Government of Canada has put in place a bar on sponsorship in an ongoing effort to deter people from using a marriage of convenience to come to Canada. Ndryshimet rregulluese qe jane ne fuqi qe nga 2 Marsi 2012 nenkuptojne qe partneret e sponsorizuar duhet te presin pese vite qe nga dita e garancise perpara se te marrin statusin resident ne Kanada ne menyre qe ata vete  te sponsorizonje nje partner tjeter. Deri tani nje partner i sponsorizuar me rezidence te perhereshme qe vjen ne Kanada mund te lere sponsorin e vet dhe te sponsorizoje nje tjeter nderkohe qe sponsori fillestar eshte akoma pergjegjes per ta edhe per tre vite(na shkruani per te mesuar me teper mbi menyren se si mund t’ju ndihmojme).

5) Me shume se cerek milioni aplikante trajtohen ne menyre te padrejte! Ne 30 Mars 2012 ,Qytetaria dhe Emigracioni Kanadez (CIC) perseriti njoftimin e bere gjate prezantimit te Buxhetit Federal per vitin  2012  me 30 Mars 2012, dhe vendosi te demshperbleje pagesat e atyre aplikimeve te ngrira per te gjithe ata aplikante qe kishin aplikuar mbi bazen e kritereve perpara 27 Shkurtit 2008. (Na shkruani per te mesuar me teper mbi menyren se si mund t’ju ndihmojme).

6) Qyteraria dhe Emigracioni Kanadez (CIC) njoftoi qellimin per te krijuar nje program te ri te specializuar tregtar: Per te permbushur mungesat ne rritje te punes ne ndertim,ne resurset natyrore dhe industrite e ngjashme,Ministri i Qytetarise dhe Emigracionit Kanadez (CIC) Jason Kenney prezantoi planet per ta bere me te lehte per tregtaret per te emigruar ne Kanada .Programi i specializuar tregtar FSWP do te krijoj nje mjet per tregtaret e kualifikuar qe do vleresohen bazuar ne kriteret e drejtuara drejt realitetit te tyre, duke vendosur theksin tek trajnimet praktike dhe pervojat ne pune me shume se ne formimin e tyre arsimimor. Rrymae re tregtare do te evitoje disa nga kompleksitetet e rrjetit tradicional.Aplikantet e kualifikuar tregtare ,megjithate, duhet te plotesojne kerkesen minimale gjuhesore,si kusht kryesor per te percaktuar suksesin e emigrimit. (Na shkruani per te mesuar me teper mbi menyren  se si mund t’ju ndihmojme).

 

Share